Codeforces Round 917 (Div. 2)

A. Least Product

大致题意

有一个数组,允许你将每个值变成比原值更接近 0 的值,问如何操作可以使得整个数组的积最小

思路

如果负数是偶数个,那么随便找个值变成 0,如果是奇数个,那就别动

AC code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
void solve() {
int _;
cin >> _;
for (int tc = 0; tc < _; ++tc) {
int n;
cin >> n;
bool flag = false, zero = false;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
int tmp;
cin >> tmp;
flag ^= tmp < 0;
zero |= tmp == 0;
}
if (zero || flag) cout << 0 << endl;
else cout << "1\n1 0" << endl;
}
}

B. Erase First or Second Letter

大致题意

有一个字符串,允许每次删除第一个或者第二个字母,操作无限制次数,问最多可以有多少个不同的字符串

思路

可以这样思考,如果是一个长度的字符串,那么必然是有多少种字母就是多少个

如果长度等于 2,那么必然是上面的基础上,再加上最后那个字母,那么应该等于首字母的种类数

三个的情况,那必然是在一个字母的基础上,加上原字符串最后两个字母,那么应该也等于首字母的种类数

所以只需要考虑位置即可,如果一个字母出现的第一个位置就是最后那个了,那么必然没有它开头的两个、三个的字符串了

AC code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#define int long long

void solve() {
int _;
cin >> _;
for (int tc = 0; tc < _; ++tc) {
int n;
cin >> n;
string str;
str.reserve(n);
cin >> str;
map<char, int> cnt;
for (int i = 0; i < n; ++i) ++cnt[str[i]];
int ans = 0;
for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
ans += static_cast<long long>(cnt.size());
if (const auto iter = cnt.find(str[i]); iter->second == 1) cnt.erase(iter);
else --iter->second;
}
cout << ans << endl;
}
}

C. Watering an Array

大致题意

有两个字符串,$a, b$,长度为 $n, d$,必须要操作 $d$ 次,每次可以选择下面两个其中一个,且必须执行其中一个,假设本次是第 $x$ 次操作

  • 将 $\forall i \in [1, d_x], a_i \leftarrow a_i + 1$
  • 计算 $a_i = i$ 的数量,并获得对应的分数,然后再进行 $\forall i \in [1, n], a_i \leftarrow 0$

问最高分数可以是多少

思路

假设某次操作了 2 操作,然后因为每次会让所有值加一,所以无论操作几次,最终最多也只有一个值能满足要求

所以最好的方案是操作一次 1 然后操作一次 2,这样可以稳定拿到一分,等价于两次操作必定能拿到一次

所以核心需要关注的是最开始的 $a$ 数组的情况,因为数组仅有 2000 个,而且 $b$ 数组是一个循环数组

假设我们开始操作了 $x$ 次 1 后再进行操作 2,那么带来的最大分数就是 $n - \frac{x}{k}$
(操作 $k$ 次最多只有一次对整个数组都 +1 的情况下的分值最大,否则最大分值就是 $n - x$ 了)

而如果不那么做,直接按照上面的方案走,可以拿到 $\frac{x}{2}$ 的分数

所以得到 $\frac{x}{2} < n - \frac{x}{k} \rightarrow (1 + \frac{2}{k}) x < 2n \rightarrow x < 2n$

所以考虑 $2n$ 以内的情况即可

AC code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#define int long long

void solve() {
int _;
cin >> _;
for (int tc = 0; tc < _; ++tc) {
int n, k, d;
cin >> n >> k >> d;
vector<int> data(n), v(k);
for (auto& i: data) cin >> i;
for (auto& i: v) cin >> i;
// init ans
int ans = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i) if (data[i] == i + 1) ++ans;
ans += (d - 1) / 2;
for (int i = 0; i < min(2 * n, d - 1); ++i) {
int tmp = 0;
for (int j = 0; j < n; ++j) {
if (j < v[i % k]) ++data[j];
if (data[j] == j + 1) ++tmp;
}
tmp += (d - 2 - i) / 2;
ans = max(ans, tmp);
}
cout << ans << endl;
}
}

D. Yet Another Inversions Problem

大致题意

给出两个初始的数组 $p, q$,其中 $p$ 数组必定是 $[1, 2n-1]$ 中的所有奇数的排列,而 $q$ 数组一定是 $[0, k - 1]$ 的排列

现在构建一个新的数组 $a_{i \times k + j} = p_i \times 2^{q_j}$

问这个数组有多少个逆序对

思路

首先是 $q$ 数组本身的逆序,这种情况下,自己和自己就可以产生逆序对,这个部分可以通过归并排序解决,所以单独处理即可

接下来考虑不同数值之间的情况,显然可以通过 01 字典树完成。注意因为乘法其实就是左移,所以可以直接用每个字符串的最大比特位开始建树,
记录在经过某个节点的时候,剩下多长的比特位。

然后再遍历数组,每次遍历的点从树中移除,并且在遍历到某个节点的时候,需要关注一下它的姐妹节点上有多少数值经过了,
可以根据其剩下的比特位,推算出有多少的组合可以比它大,还需要关注在当前节点结束的数值的情况,
以及如果当前自己已经结束,那么剩下经过这个点的其他字符串的情况

AC code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
#define ll long long

void solve() {
int _;
cin >> _;
vector<vector<int>> tree(2e5 * 2), next(2e5 * 2);
vector<int> end(2e5 * 2);
for (auto& i: tree) i.resize(20, 0);
for (auto& i: next) i.resize(2, 0);

for (int tc = 0; tc < _; ++tc) {
int n, k;
cin >> n >> k;
vector<int> p(n), q(k), cache(k);
for (auto& i: p) cin >> i;
for (auto& i: q) cin >> i;

int root, tail = 0;
auto build = [&] {
for (int i = 0; i < 20; ++i) tree[tail][i] = 0;
next[tail][0] = next[tail][1] = -1;
end[tail] = 0;
assert(tail < tree.size());
return tail++;
};

root = build();

auto move = [&](const int x, const int v) {
int i = 20;
while (i >= 0 && (x & 1 << i) == 0) --i;
int cur = root;
while (i >= 0) {
const int flag = x & 1 << i ? 1 : 0;
if (next[cur][flag] == -1) next[cur][flag] = build();
cur = next[cur][flag];
tree[cur][i] += v;
--i;
}
end[cur] += v;
};

for (const auto& pi: p) move(pi, 1);

ll ans = 0;
constexpr ll mod = 998244353;
auto pos = [&](const int gap, const int cnt) {
if (gap >= k) return;
const ll ps = 1ll * (k - gap + 1) * (k - gap) / 2 % mod;
const ll tmp = ps * cnt % mod;
ans = (ans + tmp) % mod;
};

auto neg = [&](int gap, const int cnt) {
gap += 1;
if (gap > k) return;
const ll ps = 1ll * (k - gap + 1) * (k - gap) / 2 % mod;
const ll all = 1ll * (k + 1) * k / 2 % mod;
const ll tmp = (all - ps - k) * cnt % mod;
ans = (ans + tmp) % mod;
};

for (const auto& pi: p) {
move(pi, -1);
int i = 20;
while (i >= 0 && (pi & 1 << i) == 0) --i;
int cur = root;
while (i >= 0) {
const int flag = pi & 1 << i ? 1 : 0;

if (const int other = next[cur][flag ^ 1]; other != -1)
for (int ind = 0; ind < 20; ++ind)
if (tree[other][ind] > 0) {
const int gap = ind + (flag ^ 1) - i;
pos(max(0, gap), tree[other][ind]);
if (gap < 0) neg(-gap, tree[other][ind]);
}

cur = next[cur][flag];
const int gap = max(-i, -k + 1);
pos(max(0, gap), end[cur]);
if (gap < 0) neg(-gap, end[cur]);
--i;
}

auto cal = [&](const int node) {
if (node == -1) return;
for (int ind = 0; ind < 20; ++ind)
if (tree[node][ind] > 0) {
const int gap = ind + 2;
pos(max(0, gap), tree[node][ind]);
if (gap < 0) neg(-gap, tree[node][ind]);
}
};
cal(next[cur][0]);
cal(next[cur][1]);
}

function<ll(vector<int>&, vector<int>&, int, int)> mergeSort = [&](vector<int>& record, vector<int>& tmp, const int l, const int r) {
if (l >= r) return 0ll;
const int mid = (l + r) / 2;
ll inv_count = mergeSort(record, tmp, l, mid) + mergeSort(record, tmp, mid + 1, r);
int i = l, j = mid + 1, poss = l;
while (i <= mid && j <= r) {
if (record[i] <= record[j]) {
tmp[poss] = record[i];
++i;
inv_count += j - (mid + 1);
} else {
tmp[poss] = record[j];
++j;
}
++poss;
}
for (int ind = i; ind <= mid; ++ind) {
tmp[poss++] = record[ind];
inv_count += j - (mid + 1);
}
for (int ind = j; ind <= r; ++ind) {
tmp[poss++] = record[ind];
}
copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r + 1, record.begin() + l);
return inv_count;
};

const ll cnt = mergeSort(q, cache, 0, k - 1);
const ll tmp = cnt * n % mod;
ans = (ans + tmp) % mod;

cout << ans << endl;
}
}

Codeforces Round 917 (Div. 2)
https://blog.mauve.icu/2024/02/25/acm/codeforces/CodeforcesRound917/
作者
Shiroha
发布于
2024年2月25日
许可协议